Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Aktiens utveckling

Följ Spiltanaktiens #utveckling sedan start 1997

Aktiekapital
Vid 2016 års utgång uppgick aktiekapitalet i Spiltan till 35 652 000 kr. Aktien i Spiltan berättigar till 1 (en) röst. Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

Fotnot: i juli 2017 löstes det in 34 070 aktier i Spiltan. Antalet aktier i Spiltan är då 322 450 st. Notera dock att aktiekapitalet är oförändrat enligt ovan, dvs 35 652 000 kr.

Utdelning
Styrelsen avser att föreslå utdelningen 50 kr per stamaktie för verksamhetsåret 2016.

Nyckeltal per aktie

nyckeltal

Definitioner av nyckeltal:
Substansvärde/aktie:
Uppskattat substansvärde vid årets slut, dividerat med antal aktier vid årets slut.
Eget kapital/aktie:
Redovisat eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut.
Vinst/aktie:
Resultat efter skatt, dividerat med antal aktier vid årets slut.

aktiekapitalsutveckling800

Emission av preferensaktier 2011

Vid extra bolagsstämma den 7 november 2011 för Investment AB Spiltan (publ) fattades beslut om nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionen gav aktieägare rätt att teckna en (1) ny preferensaktie för var femte (5) innehavd gammal aktie. Erbjudandet omfattade aktier till ett belopp om 39 704 000 SEK vilket motsvarar 56 720 aktier till den av styrelsen fastställda emissionskursen 700 SEK per aktie. 

De nyemitterade preferensaktierna var förenade med en garanterad utdelning om 8 % under fem år, d v s en utdelning om 56 kr per aktie under åren 2012-2016. Den sista utdelningen skedde i juni 2016 och aktien omvandlades i slutet av juli till stamaktie och handlas till samma kurs. Se Alternativa Listan.

Hur deklararerar jag utdelningar av Spiltanaktien?

Ny skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan
Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 träder en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner 2016 är fullt ut skattepliktiga till 30 % (tidigare år var skattesatsen 25 %). Utdelningen för 2016 var 56 kronor per preferensaktie (som automatiskt konverterades till en stamaktie i juli 2016) och 38 kronor per stamaktie.

Svenska aktiebolag
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag. Eftersom Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie är dock kapitalvinster vid försäljning av Investment AB Spiltanaktien inte skattepliktiga för svenska aktiebolag.