Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Handlingar inför årsstämma 2017

Här kan du ladda ned kallelse mm inför årsstämman 2017

Nedan finner du kallelse samt blanketter för anmälan via post och fullmakt om du önskar företrädas av annan person vid årsstämman 2017.

Aktieägarna i Investment AB Spiltan kallas härmed till årsstämma, lördagen den 20 maj, kl 11.45 till ca 16.30 på Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, i Stockholm. I samband med stämman bjuds på förtäring, dryck och musik.

Deltagande på stämman  
För att ha rätt att deltaga på stämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (f d VPC AB) förda aktieboken senast den 15 maj och dels anmäla deltagandet till Spiltan senast onsdagen den 10 maj (då vi serverar lunch mm behöver vi veta antalet anmälda i god tid).

Handlingar avseende inlösenprogram i Investment AB Spiltan  Punkt 15 - Beslut om minskning av aktiekapital med inlösen av aktier samt styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § abl samt Punkt 16 - Beslut om fondemission.
Bilaga 1 - Styrelsens yttrande
Bilaga 2 - Revisorernas yttrande
Motivering till utdelningsförslag

Inlösenprogrammet har följande steg (utdrag ur aktieägarbrev 20170410):
Välj mellan att lösa in delar av ditt innehav eller få en större andel av Spiltans portfölj.
Planen är att maximalt lösa in 13 % av antalet aktier i Spiltan. De som väljer att vara med får en reavinst precis som om man sålt aktierna via Alternativa Listan. Om man i närtid har behov av kapital till andra saker kan det vara en god idé att vara med i inlösenprogrammet. Om man är långsiktig ägare tror styrelsen (som endast i begränsad omfattning kommer att lösa in sina egna aktier) att det kan vara en bra affär att få en större andel av Spiltan vilket blir effekten om man inte löser in några aktier.  Notera att Spiltan även i framtiden kommer att ha ett stort ägande i Paradox, som starkt bidragit till den starka aktieutvecklingen, men det innebär också en risk att ha en så stor exponering mot ett bolag. 

Generellt råd: Sälj aldrig alla era aktier i Spiltan
Då vi på Spiltan bygger ett nätverk vill vi gärna ha kvar våra aktieägare då vi tror att alla kan bidra till vår utveckling. Dessutom tror vi att Spiltan även i framtiden kan vara en bra placering. Notera vilka spännande bolag vi har i den diver¬sifierade portföljen exklusive Paradox.

Så här går det till:

Omgång 1 - Alla som är berättigade till inlösen av aktier enligt ovanstående handlingar får möjlighet att lösa in delar av sitt innehav

  • Årsstämman fattar beslut om inlösenprogrammet
  • Aktieägare får en förfrågan från sin depåbank om man vill lösa in aktier eller avstå från erbjudandet. Priset kommer att fastställas i samband med stämman och kommer att vara strax under Spiltans uppskattade substansvärde men högre än det pris aktien handlats till på Alternativa Listan under den senaste tiden. Vi planerar inte att ha någon handel i inlösen¬rätter då de som inte löser in några aktier får en större andel av Spiltan.

Omgång 2 – Övriga aktieägare får möjlighet att lösa in aktier (och de som ingår i omgång 1 får möjlighet att lösa in fler aktier).

  • De aktieägare som inte har tillräckligt många aktier för att få lösa in några aktier i omgång 1 får möjlighet att lösa in aktier då vi kommer att fördela de inlösenrätter som inte används, till övriga aktieägare. Då får man fylla i en speciell anmälningssedel som kommer att vara tillgänglig på Spiltans hemsida. Det innebär att även de som har få aktier kommer att få möjlighet att lösa in aktier. Om det finns ytterligare inlösenrätter som inte utnyttjats kommer även de som har många aktier få möjlighet att lösa in fler aktier.