Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur tänker vi när vi värderar bolagen

OBS! Under rubriken "Aktien" redovisas den kurs som satts i samband med den senaste handelsperioden. I mellantiden kan handel ske till en annan kurs (då det finns säljare och köpare som gemensamt enats om ett annat pris). 

Följ absolut senaste kurs på Alternativa Listan.  
Följ Paradox' kursutveckling

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Klicka på länkarna för detaljerad information.

Aktuell portfölj och substansvärde

•  Substansvärde per den 9 juni 20178 635 kr/aktie
•  Substansvärde per den 19 maj 2017  (ingen handel)
8 318 kr/aktie
•  Substansvärde per den 13 april 2017
7 753 kr/aktie
•  Substansvärde per den 10 mars 2017
7 246 kr/aktie

Handeln inleds på Pepins/Alternativa Listan www.alternativa.se onsdagen den 14 juni och pågår till och med måndag den 21 juni. Priset fastställs torsdagen den 15 juni kl 16.00.

VDs kommentarer inför handeln den 14-21 juni
Substansuppgången beror främst på ökad kurs i Paradox (294 kr/aktie) men även Spiltan Fonder har starka inflöden vilket ökat substansvärdet med 58 kr/aktie. Vi har också fått högre kurser i Garpco på Alternativa listan och Berkshire Hathaway samt ett nytt högre substansvärde på det onoterade innehavet Berkway. 

Kassan har minskat då vi gjort nyinvesteringar i bland annat Pensiono.se och för att vi betalat 50 kr per aktie i utdelning till Spiltans aktieägare.

Notera att 1 kronas förändring av Paradoxaktien gör 74 kronor på Spiltans substansvärde.

Försäljning av Paradox ökar kassan med 340 miljoner kronor
I februari sålde Spiltan 5,7 % av våra aktier i Paradox Interactive vilket ökade kassan med 340 miljoner kronor. Spiltan är kvar som långsiktig huvudägare i Paradox med 24,8 % av aktierna tillsammans med VD Fredrik Wester som har 33,3 %. Målsättningen är att placera kassan i nya onoterade bolag men vi har också ökat de noterade innehaven sedan förra handelsperioden.

Inlösenprogrammet i Spiltan fortgår och ska vara avslutat före nästa handel den 13 juni. Om du inte fått information från din depåbank rekommenderar vi dig att ta kontakt dirkekt med dem. Läs mer om förfarandet här.

Genom att minska säljtrycket på Spiltanaktien hoppas vi också att substansrabatten kommer att minska som en följd av inlösenprogrammet. 

Notera att alla värderingar av onoterade innehav innehåller en stor osäkerhet och att du själv måste göra en bedömning av värdena för att få en korrekt uppfattning om substansen. Historiskt har Spiltans faktiska försäljningar av onoterade bolag inneburit att vi fått ut högre värden än vi tidigare redovisat. Det är därför troligt att man underskattar vikten av alla onoterade bolag i vår portfölj när nu Paradox får en daglig kurssättning.

OBS! Ny skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan
Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 träder en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner 2016 är fullt ut skattepliktiga till 30 % (tidigare år var skattesatsen 25 %). Utdelningen för 2016 var 94 kronor per preferensaktie (som automatiskt konverterades till en stamaktie i juli 2016) och 38 kronor per stamaktie.

Svenska aktiebolag
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag. Eftersom Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie är dock kapitalvinster vid försäljning av Investment AB Spiltanaktien inte skattepliktiga för svenska aktiebolag.

Om Spiltans substansrabatt


* Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf.fil.
 Om du ej har tillgång till 
Acrobat Reader kan du ladda ned programmet kostnadsfritt här.