Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans värderingsprinciper

Så här görs #värderingen av Spiltans onoterade aktier

Värderingsprinciper onoterade aktier

Det bokförda värdet på Spiltans onoterade aktier motsvaras av anskaffningsvärdet med undantag för eventuella nedskrivningar. Vid bedömning av ett eventuellt nedskrivningsbehov för onoterade innehav (innehav som ej anses handlas på en aktiv marknad) görs detta med avseende på god redovisningssed genom individuell prövning. Detta innebär att en nedskrivning är nödvändig först när marknadsvärdet för det enskilda innehavet bedöms understiga dess anskaffningsvärde (bokförda värde). 

Fastställande av det uppskattade substansvärdet för de onoterade innehaven har skett till senaste externa emission, senast kända försäljning av aktier till extern part eller, om sådana transaktioner inte genomförts efter Spiltans placering, till bedömt marknadsvärde (enligt European Venture Capital Association - EVCAs - principer). Se även nedan utdrag ur "Guide till Spiltans redovisning".

Inför varje handelsdag på Alternativa aktiemarknaden gör styrelsen en individuell bedömning av alla onoterade innehav. Om en ändrad uppfattning av värdet inte innebär en förändring i det bokförda värdet kommer denna förändring endast att synas i Spiltans uppskattade substansvärde. Det innebär att värdeförändringar även i mycket långsiktiga innehav där Spiltan är huvudägare får effekt på det uppskattade substansvärdet.

Då Spiltan anser att vi har ett ansvar både mot säljare och köpare av aktier i Spiltan är det styrelsens målsättning att Spiltans uppskattade substansvärde alltid skall ge en så korrekt bild som möjligt av Spiltans värde.

OBS!  Under våren 2015 beslöt Spiltans styrelse att införa ett intervall på värdet för de största innehaven. Läs mer om detta under rubriken Substansvärde & värdering

Utdrag ur "Guide till Spiltans redovisning" i Årsredovisning 2014

Uppskattat substansvärde: 

Då Spiltans officiella redovisning inte ger en fullständig bild av Spiltans substansutveckling ger Spiltans styrelse inför varje handelstillfälle ut ett uppskattat substansvärde där Spiltans aktieinnehav värderas till någon av följande principer:

Anskaffningsvärde:
Under de första 1-2 åren efter innehaven förvärvats behålls ofta anskaffningvärdet även i det uppskattade substansvärdet. 

Tredjepartsvärdering:
När det sker en transaktion i ett onoterat bolag där en försäljning eller nyemission sker till en part som inte varit aktieägare tidigare kan detta nya värde användas i det uppskattade substansvärdet.

Branschvärdering: 
När ett portföljbolag utvecklas så positivt att det är uppen-bart att anskaffningsvärdet inte ger en rättvis bild av det verkliga värdet görs en konservativ uppskattning av värdet baserat på hur man värderar liknande bolag i samma bransch. Till exempel värderas Spiltan Fonder till en procentsats av de förvaltade fonderna plus bolagets kassa i Spiltans uppskattade substansvärde. 

Senaste kända pris: 
För bolag som har en regelbunden handel på Alternativa aktiemarknaden eller marknadsplatser med dagliga note-ringar används den senast kända kursen i Spiltans uppskattade substansvärde. 

Nedskrivet värde:  
Enligt EVCA (European Venture Capital Association) kan även nedskrivningar göras med 25, 50, 75 eller 100 % av värdet om man gör bedömningen att det redovisade värdet inte ger en korrekt bild. Då Spiltan numera investerar i lönsamma bolag behöver vi sällan använda denna princip.