Hållbarhet

Spiltans hållbarhetsarbete

På Spiltan tror vi att det finns en stark koppling mellan långsiktigt värdeskapande och hållbarhet. Därför gör vi också alla våra investeringar utan uttalad exitstrategi och med målet att arbeta tillsammans med våra portföljbolag på lång sikt. Det vill säga – vi gör aldrig en investering i syfte att snabbt öka värdet på bolaget för att sedan avyttra det. Med den inställningen skapar vi en stabil grund för våra portföljbolag och möjliggör prioriteringar som inte enbart syftar till att skapa monetärt värde på kort sikt.  

Vi är långsiktiga i allt vi företar oss, med målsättningen att Spiltan ska ha evigt liv. Med den inställningen fattar man andra beslut.

Per H Börjesson

EN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

Som aktiv investerarare och delägare i många bolag är vi medvetna om att vi har möjligheten att kunna påverka mer än de flesta. Vi vet också att det är via våra portföljbolag som vi kan göra allra störst skillnad. Därför är det där vi lägger störst fokus.  

När vi står inför en potentiell investering granskar vi bolaget i fråga utifrån ett antal förbestämda hållbarhetskriterier, som vi anser är viktiga både ur ett hållbarhets- och ett ägarperspektiv. Bland annat tar vi i beaktan hur styrningen i bolaget ser ut, vilken påverkan företaget har på miljön på kort och lång sikt, hur könsfördelningen i styrelsen och ledningsgruppen ser ut och – kanske det viktigaste – om det är ett bolag som vi vill vara delägare i på lång sikt.  

Efter att vi har gjort en investering anstränger vi oss för att även styrelsen och ledningsgruppen i bolaget ska ha hållbarhet på sin radar. Vilka specifika hållbarhetsfrågor som drivs i respektive bolag är beroende av den specifika verksamheten och dess möjligheter samt utmaningar. Men alldeles oavsett hur ett företags förutsättningar ser ut anser vi att det är viktigt att det sker en positiv utveckling av arbetet över tid. För att säkerställa att så sker arbetar vi aktivt tillsammans med våra portföljbolag, både via styrelsearbete och genom en årlig granskning av bolagen utifrån våra hållbarhetskriterier.  

ETT AKTIVT URVAL

Vi är noga med att inte investera i bolag som går emot våra värderingar. Exempelvis investerar vi inte i verksamheter som sysslar med tobak, vapen, konsumentkrediter, betting eller fast fashion. Vi investerar heller inte i bolag som vi bedömer har ohållbara beroenden. Det kan exempelvis handla om bolag som är beroende av resurser som är högst begränsade eller bolag som har en utsatt leverantörskedja. 

SOCIAL HÅLLBARHET

För oss är det viktigt att de företag vi investerar i styrs och bedrivs på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Vi har nolltolerans mot bristande affärsetik och arbetar för att etablera relevanta policyer i våra portföljbolag. Tydliga ramar tror vi gynnar både företaget, oss som ägare och omvärlden.   

Vi är även av åsikten att en jämnare könsfördelning i styrelser och ledningsgrupper bidrar positivt till ett företags utveckling. Vi strävar därför efter att det underrepresenterade könet ska utgöra minst 40 % av styrelsemedlemmarna och i ledningsgrupperna i de portföljbolag där vi har möjlighet att påverka.  

På Spiltans eget kontor är personalens välmående en prioritet. Vi genomför därför regelbundet gemensamma personalaktiviteter och utbildningar. Vi är nämligen övertygade om att nöjda medarbetare också har bättre förutsättningar att göra ett bra arbete. Likaså anser vi att det är viktigt att ha roligt.  

Folkbildning för ökad jämlikhet

Genom böcker, föreläsningar och sidan Sparklubben vill Spiltan Invest inspirera fler att skapa sig ekonomisk frihet i vardagen. Helena Svensson, kommunikatör, berättar mer om vår folkbildningsinsats. 

Om vår folkbildningsinsats