Aktieåterköp

  Årsstämman 2024 bemyndigade styrelsen att förvärva bolagets egna aktier enligt följande villkor:

  (i)              förvärv får ske på NGM Main Regulated,

  (ii)             förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2025,

  (iii)            förvärv får ske av högst så många egna aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget,

  (iv)           förvärv får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs,

  (v)            betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, och styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet.

  FRÅGOR OCH SVAR

  Vad innebär aktieåterköp?

  Genom aktieåterköp tillåts Spiltan Invest att köpa tillbaka en del av de aktier som bolaget har på börsen. Spiltan kan sedan välja att makulera aktierna, leverera dem inom ramen för ett incitamentsprogram och/eller använda dem som betalning vid förvärv. 

  Vad är syftet med aktieåterköp?

  Syftet med ett aktieåterköpsprogram är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att bidra till aktieägarvärde. Ett återköp av aktier gynnar nämligen i regel kvarvarande ägare då värdet på deras aktier tenderar att öka när den totala aktievolymen minskar. Samtidigt kan ett återköpsprogram underlätta för de aktieägare som vill sälja en större mängd aktier men har svårt att hitta köpare på ordinarie marknad.

  Ett ytterligare syfte med aktieåterköp är att ge styrelsen mandat att utnyttja attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera framtida förvärv med bolagets egna aktier.

  Behöver jag göra något om jag inte vill sälja mina aktier?

  Nej, du behöver inte vidta några åtgärder.

  Hur fungerar aktieåterköp?

  Ett återköp av aktier kan antingen ske direkt på marknaden eller, om det rör sig om större kvantiteter, genom enskilda blockaffärer parallellt med marknaden. I båda fallen betalar bolaget ett pris inom det aktuella kursintervallet. Företaget kan maximalt köpa tillbaka 25 % av genomsnittlig dagsomsättning på NGM. Denna baserar sig på handel månaden innan offentliggörandet eller de 20 närmsta föregående börsdagarna innan dagen för återköpet. För enskilda blockaffärer kan denna gräns emellertid överskridas.

  I det fall Spiltan Invest väljer att initiera ett aktieåterköpsprogram kommer mer detaljerad information om detta att skickas ut via mejl. (Prenumerera på information från Spiltan Invest via knappen längst ner till höger på hemsidan spiltan.se.)

  Hur ska jag gå till väga om jag vill sälja mina aktier?

  Aktieägare som vill sälja upp till 10 000 aktier hänvisas till handel på ordinarie marknad. De aktieägare som vill sälja 10 000 aktier eller fler är välkomna att anmäla intresse att ingå i ett framtida aktieåterköpsprogram genom att mejla önskad säljkvantitet till spiltan@spiltan.se.

  Var kan jag läsa mer om detta?

  Se gärna NGM:s börsregler.