Bolagsordning

  INVESTMENT AKTIEBOLAGET SPILTAN (PUBL) BOLAGSORDNING

  1. Företagsnamn

   Bolagets företagsnamn är Investment Aktiebolaget Spiltan. Bolaget är publikt (publ).

  2. Säte

   Bolaget har sitt säte i Stockholm.

  3. Verksamhet

   Bolaget skall bedriva investeringsverksamhet och kapitalförvaltning, samt kursverksamhet och seminarieverksamhet inom nämnda områden. Bolaget skall också idka verksamhet som på bästa sätt bevakar och tillvaratar delägarnas privata ekonomiska intressen. Bolaget skall idka med ovanstående förenlig verksamhet.

  4. Aktiekapital

   Aktiekapitalet utgör lägst 24.000.000 kronor och högst 96.000.000 kronor.

  5. Antalet aktier

   Antalet aktier skall vara lägst 24.000.000 och högst 96.000.000 stycken.

  6. Styrelse

   Styrelsen består av 4–8 ledamöter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

  7. Revisorer

   1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämmahar hållits.

  8. Kallelse

   Kallelse till årsstämma, samt extra bolagsstämma där beslut om ändring av bolagsordningen skall tas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma skall ske  tidigast sex ochsenast tre veckor före  stämman.

   Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

   För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen tillstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton ellernyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

   Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

  9. Bolagsstämma

   Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

    

   På årsstämma skall följande ärenden förekomma

   1.           Val av ordförande vid stämman.

   2.           Upprättande och godkännande av röstlängd.

   3.           Godkännande av dagordning.

   4.           Val av en eller två protokolljusterare.

   5.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

   6.           Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

    

   7.           Beslut

   a)     om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

   b)     om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

   c)      om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

    

   8.           Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

   9.           Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

   10.      Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

   Bolagsstämma kan hållas, förutom i Stockholms kommun, i Lidingö kommun och Solna kommun.

  10. Räkenskapsår

   Räkenskapsår är 1/1 – 31/12.

  11. Avstämningsförbehåll

   Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

  12. Poströstning och insamling av fullmakter

   Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.