Årsstämma 2021

  Kommuniké från Investment AB Spiltans årsstämma 2021

  Årsstämma i Investment AB Spiltan hölls tisdagen den 22 juni 2021. Aktieägarna gavs möjlighet att delta via poströstning.

  På stämman omvaldes Per H Börjesson, Per Bouveng, Lars Klingstedt, Jessica von Otter, Johan Sjöberg och Cecilia Stegö Chiló till ledamöter. Kasper Ljungkvist omvaldes till ordförande.

  Stämman beslutade att utse Grant Thornton Sweden AB med Anders Meyer som huvudansvarig revisor (nyval).

  Stämman fastställde valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 700 000 kr där 200 000 kr ska tillfalla styrelsens ordförande och 100 000 kr till övriga ledamöter med undantag för bolagets vd som är anställd av bolaget. Till revisorerna fastställdes att arvode ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

  De i årsredovisningen för 2020 intagna balans- och resultaträkningarna fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att lämna utdelning till aktieägarna med 1 kr per aktie med avstämningsdag den 24 juni 2021 och att resterande medel ska balanseras i ny räkning.

  Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om utfärdande av syntetiska optioner till de anställda på Investment AB Spiltan.

  Stämman beslutade även om ändringar i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

  Även om stämman genomfördes via poströstning, har alla aktieägare haft möjlighet att i sedvanlig ordning ställa frågor om verksamheten utan att fysiskt närvara vid stämman. I en livesänd frågestund från den 1 juni har Per H Börjesson, vd och Göran Pallmar, vice vd och investment manager, svarat på de frågor som inkommit till Spiltan. Inspelningen finns tillgänglig på Youtube.