Spiltans valberedning

  Spiltan Invests valberedning bestod inför årsstämman 2024 av följande personer:

  Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan, E-post: phb@spiltan.se

  Jimmy Sahlin, (representant för Kasper Ljungkvist), e-post: jimmy.sahlin@perido.se

  Lars-Åke Rydh, Investment AB Chiffonjén och Canola AB, e-post: lasse@lasserydh.se

  Curt Persson, (representant för Johan Sjöberg), e-post: curt_w_persson@hotmail.com

  Ta gärna kontakt om du har några frågor eller synpunkter.

  Valberedningens instruktioner

  Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna enligt nedan, som önskar utse en ledamot till valberedningen, samt styrelsens ordförande.

  Vilka som har rätt att utse ledamöter till valberedningen ska baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i oktober månad. Vid bedömning av aktieägares storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclears register.

  Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål efter det att bolaget erhållit ägarstatistiken kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter till valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

  Om en förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den sista bankdagen i oktober månad men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot till valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot till valberedningen (”ny storägare”), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot till valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot till valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.

  En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

  Om en ledamot i valberedningen som utsetts av en aktieägare frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare har avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla det till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

  Så snart valberedningen har konstituerat sig, dock senast sex månader före årsstämman, ska Spiltan på sin webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Om ledamot lämnar valberedningen ska detta offentliggöras. Utses ny ledamot, ska motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. Motsvarande uppgifter ska lämnas på hemsidan. På hemsidan ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

  Valberedningen ska under denna tid utföra de arbetsuppgifter som följer av denna instruktion och Koden. Valberedningen ska lämna förslag till:

  • ordförande vid årsstämma,

  • antal styrelseledamöter,

  • val av styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande,

  • arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna (inget arvode ska utgå till

   styrelseledamot som uppbär lön i koncernen),

  • antal revisorer eller revisionsbolag,

  • revisor/er eller revisionsbolag,

  • arvode till revisorer eller revisionsbolag, och

  • i förekommande fall, ändring av instruktion för valberedningen.

   Arvode ska inte utgå till ledamöter i valberedningen. Bolaget ska svara för styrkta skäliga kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

   Vid årsstämma ska minst en ledamot av bolagets valberedning närvara. Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna förslag till ordförande vid årsstämma, lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag enligt ovan.