Spiltans valberedning

  Spiltan Invests valberedning består inför årsstämman 2024 av följande personer:

  Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan, E-post: phb@spiltan.se

  Jimmy Sahlin, (representant för Kasper Ljungkvist), e-post: jimmy.sahlin@perido.se

  Lars-Åke Rydh, Investment AB Chiffonjén och Canola AB, e-post: lasse@lasserydh.se

  Curt Persson, (representant för Johan Sjöberg), e-post: curt_w_persson@hotmail.com

  Ta gärna kontakt om du har några frågor eller synpunkter.

  Valberedningens instruktioner

  Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att, före det tredje kvartalets utgång, kontakta de fyra största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter som ska utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig en ordförande.

  Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

  Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.