KOMMUNIKÉ FRÅN INVESTMENT AB SPILTANS ÅRSSTÄMMA 2024

Regulatoriskt

Årsstämman i Investment AB Spiltan (publ.) genomfördes lördagen den 18 maj 2024 på Nya Cirkus på Djurgården. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.
 
Alla aktieägare fick, i sedvanlig ordning, möjlighet att ställa frågor om verksamheten. Under en frågestund på årsstämman svarade vd Per H Börjesson, COO Göran Pallmar och CFO Kent Söderström på frågor från aktieägarna på plats och de som deltog digitalt. Inspelningen från frågestunden finns tillgänglig på Youtube.
 
FASTSTÄLLANDE AV RÄKENSKAPER
De i årsredovisningen för 2023 intagna balans- och resultaträkningarna fastställdes.
 
UTDELNING
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att lämna utdelning till aktieägarna med 1 kr per aktie med avstämningsdag den 21 maj 2024 och beräknad utbetalning den 24 maj 2023. Resterande medel ska balanseras i ny räkning.
 
FASTSTÄLLANDE AV ANSVARSFRIHET
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 
FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN OCH VAL AV STYRELSE OCH REVISORER
Stämman fastställde valberedningens förslag att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan några suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) och utgöra registrerat revisionsbolag utan några suppleanter.
 
Stämman fastställde även valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 200 000 kr, där 300 000 kr ska tillfalla styrelsens ordförande och 150 000 kr övriga ledamöter, med undantag för bolagets vd som är anställd av bolaget och ej erhåller något styrelsearvode. Till revisorerna fastställdes att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 
På stämman omvaldes Sara Arildsson, Per H Börjesson, Wilhelm Börjesson, Kasper Ljungkvist, Jessica von Otter och Caroline af Ugglas till styrelseledamöter. Jan Wäreby och Magnus Trast valdes till nya styrelseledamöter. Jan Wäreby valdes till ordförande.
Grant Thornton Sweden AB omvaldes som bolagets revisor med Carl Niring som huvudansvarig revisor.
 
VALBEREDNING
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2025 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en representant utsedd av de fyra största aktieägarna i bolaget. Offentliggörande av valberedningens sammansättning ska ske senast sex månader före årsstämman. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen. Årsstämman beslutade om att godkänna det nya förslaget om instruktion för valberedningen.
 
BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om en riktad emission av teckningsoptioner till de anställda i bolaget, Serie 2024/2027, med rätt till teckning av nya aktier i Investment AB Spiltan.
 
BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ATT FÖRVÄRVA OCH ÖVERLÅTA BOLAGETS EGNA AKTIER
Stämman gav styrelsen befogenhet att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt angivna villkor.
 
BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
Stämman beslutade om att att anpassa bolagsordningen enligt förslag från styrelsen.