SPILTAN INVEST HAR FÖRVÄRVAT YTTERLIGARE AKTIER I BONÄSUDDEN VARIGENOM GRÄNSEN FÖR BUDPLIKT PASSERATS

Regulatoriskt

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER NÅGOT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER

Investment AB Spiltan (”Spiltan Invest") har idag förvärvat ytterligare 235 200 aktier i Bonäsudden Holding AB (publ) (”Bonäsudden”), noterat på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna har förvärvats för en köpeskilling om 160 kronor per aktie.

Efter förvärvet äger Spiltan Invest 729 370 aktier i Bonäsudden. Förvärvet innebär att Spiltan Invests ägarandel ökar från cirka 29,4 procent till 43,4 procent av antalet aktier och röster i Bonäsudden.

Förvärvet av aktierna i Bonäsudden innebär att Spiltan Invest, i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utgivna av Aktiemarknadens självregleringskommitté, är skyldig att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bonäsudden (ett s.k. budpliktsbud), om inte Spiltan Invest inom samma tid avyttrar så många aktier att dess totala aktieinnehav motsvarar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bonäsudden.

Spiltan Invest har inte för avsikt att förvärva samtliga aktier i bolaget, men avser att fullfölja sin budplikt och kommer att offentliggöra detta genom ett separat pressmeddelande. Spiltan Invest har under de senaste sex månaderna inte köpt några aktier i Bonäsudden till ett högre pris än köpeskillingen i det ovan angivna förvärvet.