SPILTAN INVEST OFFENTLIGGÖR ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE BUDPLIKTSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I BONÄSUDDEN

Regulatoriskt

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLING UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Investment AB Spiltan (”Spiltan Invest") lämnade den 20 juni 2024 ett kontant offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) (”Bonäsudden”) att överlåta samtliga sina aktier till Spiltan Invest för ett pris om 160 kronor per aktie (”Erbjudandet”) i enlighet med bestämmelserna om budplikt i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utgivna av Aktiemarknadens självregleringskommitté. Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag offentliggjorts. Aktierna i Bonäsudden är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”) har idag den 1 juli 2024 offentliggjorts. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Spiltan Invests hemsida för Erbjudandet (https://www.spiltan.se/investerare/erbjudanden/bonasudden).

Anmälningssedel för Erbjudandet finns tillgänglig på webbplatsen för Erbjudandet. Förtryckta anmälningssedlar kommer att distribueras till aktieägare i Bonäsudden vars innehav är direktregistrerat i eget namn hos Euroclear Sweden AB den 1 juli 2024. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade kommer inte att erhålla en förtryckt anmälningssedel. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 2 juli 2024 och avslutas den 30 juli 2024 kl. 15:00 CEST. Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart som möjligt efter att acceptperioden löpt ut. Preliminärt beräknas utbetalning av vederlag kunna ske omkring den 6 augusti 2024.

Spiltan Invest har förbehållit sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Rådgivare
Spiltan Invest har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Delphi som legal rådgivare och Avanza Bank AB (publ) som emissionsinstitut.

Om Spiltan Invest


Spiltan Invest är ett investmentbolag som, utan uttalad exitstrategi, köper och äger minoritetsandelar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag. Spiltan äger i dag en portfölj värderad till 8,1 miljarder kronor som består av tech, finans, fastigheter och industri. Några av de noterade innehaven är Paradox Interactive, Bonäsudden, KlaraBo och Teqnion. Bland de onoterade innehaven finns bland annat Spiltan Fonder, Flattered, Collaboration Art, P&E Fastigheter och Carbomax. Spiltanaktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Mer information finns på spiltan.se.

För mer information, vänligen kontakta:


Per H Börjesson, vd Spiltan Invest, 0708-797 101 eller phb@spiltan.se

VIKTIG INFORMATION


Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Spiltan Invest avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Bifogade filer


SPILTAN INVEST OFFENTLIGGÖR ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE BUDPLIKTSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I BONÄSUDDEN