SPILTAN INVESTS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2024

Regulatoriskt

▪ Avkastningen på substansvärdet för perioden uppgick till -3,5 % medan SIX RX avkastade 7,9 %.
▪ Substansvärdet per aktie den 31 mars uppgick till 284 kronor, att jämföra med 294 kronor vid årsskiftet.
▪ Resultatet för perioden uppgick till -326 Mkr (913) och värdet per aktie till -10,50 kronor (29,40) per aktie.
▪ Soliditeten per 31 mars uppgick till 99,0 % (99,7).
 
Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2024 finns i bifogad PDF.