Kallelse till årsstämma i Investment Aktiebolaget Spiltan

Pressmeddelanden Regulatoriskt

Aktieägarna i Investment Aktiebolaget Spiltan, 556288-5417 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma lördagen den 21 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om årsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 23 maj 2022.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 13 maj 2022, och dels senast den 20 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 13 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 17 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär på spiltan.se som fylls i och skickas in elektroniskt senast den 20 maj 2022.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (det vill säga poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud med mera
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida spiltan.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, det vill säga senast onsdagen den 11 maj 2022, till Investment Aktiebolaget Spiltan, Grevgatan 39, 114 53 Stockholm eller via e-post till spiltan@spiltan.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida spiltan.se senast måndagen den 16 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 9. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen
 11. Fastställande av arvoden till revisorn
 12. Val till styrelsen
 13. Val av revisor
 14. Beslut om beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2022/2025
 15. Beslut om godkännande av incitamentsprogram i AktivBo Group AB genom en riktad emission av teckningsoptioner och efterföljande överlåtelse till deltagarna
 16. Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen som består av Per H Börjesson, Jimmy Sahlin, Magnus Trast och Curt Persson föreslår att Håkan Sjunnesson utses till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 4 - Val av två justeringspersoner
Valberedningen föreslår att Katja Efron och Göran Pallmar (eller, vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar) väljs till justeringspersoner. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås 24 maj 2022. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear 30 maj 2022.


Punkt 8 - 13 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Valberedningen lämnar följande förslag:

 • antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan några suppleanter, vilket innebär en utökning med en ledamot,
 • antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan några suppleanter,
 • arvoden ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, en höjning med 100 000 kr, och 150 000 kronor till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna, en höjning med 50 000 kr. Till VD Per H Börjesson ska, som tidigare, inte utgå något styrelsearvode. Valberedningen anser att justeringen av styrelsearvodena är motiverad mot bakgrund av nuvarande omfattningen av Spiltans verksamhet, noteringen på NGM PepMarket och att kunna erbjuda marknadsmässiga styrelsearvoden vid framtida rekryteringar av nya styrelseledamöter,
 • revisorsarvode, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning,
 • som ledamöter omvälja Per Bouveng, Per H Börjesson, Lars Klingstedt, Kasper Ljungkvist, Jessica von Otter, Johan Sjöberg och Cecilia Stegö Chiló samt att nyvälja Caroline af Ugglas. Kasper Ljungkvist föreslås omväljas till ordförande.
 • i enlighet med styrelsens rekommendation omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Carl Niring kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen anser att nuvarande styrelse är väl fungerande med ledamöter som har en erfarenhet och bred kompetens som ger en sammansättning som är ändamålsenlig för Spiltans verksamhet.

Med denna bakgrund föreslår valberedningen omval av styrelsen. Vidare föreslår valberedningen en utökning av styrelsen med en ledamot genom nyval av Caroline af Ugglas. Valberedningen anser att Caroline af Ugglas blir en bra förstärkning av styrelsen med sin erfarenhet från finansmarknaden, ägarstyrning och styrelsearbete i flera börsbolag.

Caroline af Ugglas, född 1958, är styrelseledamot i ACQ Bure, Beijer Alma AB, Bilia AB, Lifco AB och Trapets AB. Hon har tidigare varit vice VD i Svenskt Näringsliv och dessförinnan Aktiechef på Skandia Liv. Caroline af Ugglas har en ekonomexamen från Stockholms universitet. Hon är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Caroline af Ugglas innehar 1 430 aktier i Investment AB Spiltan.

Information om de ledamöter som föreslås till omval finns på Bolagets hemsida.

Punkt 14 - Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2022/2025
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 1. Bolaget ska utge högst 140 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 140 000 nya aktier. Överteckning kan inte ske.
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i Bolaget, vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 332,69 kronor per aktie ger värdet 25,23 kronor på optionen. Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts:
Riskfria räntan:1,026 %
Volatiliteten:26,2 %
Utdelningsandel av framtida vinst:0,0 %
Marknadsvärdet aktien:266,15 kr
 1. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 3 juni 2022 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 31 oktober 2022.
 2. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
 3. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 170 894,98 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
 4. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs motsvarande 125 procent av genomsnittet av den handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt NGM PepMarket officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 1 handelsdag som föregår stämman. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
 5. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 juni 2025 till och med 30 juni 2025 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
 6. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
 7. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
 8. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
 9. De fullständiga villkoren för programmet framgår av det fullständiga förslaget.

Fördelning av teckningsoptioner
Erbjudandet om att köpa optioner ska ske i poster om högst 10 000. Erbjudandet fördelas mellan de anställda baserat på beslut från styrelsen i Bolaget enligt följande uppställning:

 • Anställda erbjuds högst 1 post

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt
I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 140 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 0,4 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
Det finns för närvarande tre (3) andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Syntetiskt Optionsprogram 2019/2022 vilket omfattar 149 500 syntetiska optioner där förfall sker i juni 2022. Syntetiskt Optionsprogram 2020/2023 vilket omfattar 98 800 syntetiska optioner där förfall sker i juni 2023. Syntetiskt Optionsprogram 2021/2024 vilket omfattar 124 034 syntetiska optioner där förfall sker i juni 2024.

Kostnader
Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid.

Beredning av förslaget
Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Punkt 15 - Beslut om godkännande av incitamentsprogram i AktivBo Group AB genom en riktad emission av teckningsoptioner och efterföljande överlåtelse till deltagarna
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna att dotterbolaget AktivBo Group AB (”AktivBo”), beslutar om att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i AktivBo baserat på 233 personaloptioner, genom utgivande och överlåtelse av högst 233 teckningsoptioner av serie 2022/2026 (”Incitamentsprogrammet”). Syftet med Incitamentsprogrammet är att premiera ett långsiktigt engagemang hos AktivBos befattningshavare och nyckelpersoner, att tillse att AktivBos och dess dotterbolags långsiktiga värdetillväxt återspeglas i deltagarnas ersättning, att bidra till möjligheterna att behålla kompetenta befattningshavare och anställda, och att i övrigt öka intressegemenskapen mellan AktivBos och dess dotterbolags ledande befattningshavare och nyckelpersoner, samt AktivBos aktieägare.

För att säkerställa AktivBos åtaganden enligt Incitamentsprogrammet föreslår styrelsen i Spiltan även att årsstämman beslutar att godkänna att AktivBo beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag enligt nedan. Styrelsens förslag innebär i korthet att AktivBo ska besluta om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026 till det av AktivBo helägda dotterbolag AktivBo AB, org.nr 556332-3947 ("Dotterbolaget"), vilket i sin tur ska erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner i AktivBo och/eller annat bolag inom samma koncern inklusive, men inte begränsat till, Dotterbolaget att förvärva teckningsoptionerna.

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna huvudsakliga villkor är det Spiltans styrelses bedömning att det föreslagna Incitamentsprogrammet är rimligt och till fördel för Spiltan och dess aktieägare samt för AktivBo och dess aktieägare.

Införandet av Incitamentsprogrammet
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna att dotterbolaget AktivBo beslutar att införa Incitamentsprogrammet, med underliggande teckningsoptioner, i huvudsak enligt följande villkor:

 1. Incitamentsprogrammet ska omfatta utställande av högst 233 personaloptioner.
 2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en teckningsoption av serie 2022/2026 i AktivBo, genom överlåtelse från Dotterbolaget, som berättigar innehavaren rätt att teckna en aktie i AktivBo till en teckningskurs om 21 422 kronor. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, enligt vad som närmare följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 3. Incitamentsprogrammet ska omfatta ledande befattningshavare och nyckelpersoner i AktivBo och/eller annat bolag inom samma koncern inklusive, men inte begränsat till, Dotterbolaget.
 4. Tilldelade personaloptioner erbjuds vederlagsfritt.
 5. Rätten att med stöd av personaloptionen förvärva teckningsoptioner intjänas under en period om 48 månader räknat från dagen för förvärvet av personaloptionerna innebärandes att innehavaren ska vara anställd i AktivBo eller annat bolag inom samma koncern under en sammanhängande period om 48 månader från dagen för förvärvet av personaloptionerna.
 6. Tilldelade och tecknade personaloptioner kan utnyttjas av innehavaren till förvärv av teckningsoptioner under perioden från och med 1 maj 2026 till och med 31 maj 2026 (”Lösenperioden”) eller vid de tillfällen som Dotterbolaget anvisar och i enlighet med styrelsen i Dotterbolagets närmare instruktioner.
 7. Dotterbolaget ska ingå ett särskilt avtal med respektive innehavare av personaloptioner för att närmare reglera allmänna villkoren för deltagande i Incitamentsprogrammet.

Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna AktivBos emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026 för genomförandet av Incitamentsprogrammet på nedanstående villkor.

 1. Emission ska ske av högst 233 teckningsoptioner.
 2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara det av AktivBo helägda dotterbolaget AktivBo AB, org. nr. 556332-3947 (”Dotterbolaget"), vilket i sin tur ska erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner i AktivBo och/eller annat bolag inom samma koncern inklusive men inte begränsat till Dotterbolaget att förvärva teckningsoptionerna.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast två veckor från stämmans beslut. Styrelsen för AktivBo ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.
 4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 5. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden fr.o.m. den 1 juni 2026 t.o.m. den 30 juni 2026, eller den tidigare eller senare dag som kan följa av de fullständiga villkoren, teckna en ny aktie i AktivBo till en teckningskurs om 21 422 kronor. Teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.
 6. Aktiekapitalet ska kunna ökas med högst 23 300 kronor vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
 7. Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången vid den tidpunkt för utbetalning som bolagsstämman eller, efter stämmans bemyndigande, styrelsen beslutar och som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Är AktivBo vid beslut om vinstutdelning ett avstämningsbolag, ska aktie som utgivits efter teckning medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
 8. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 9. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsens bedömning är angeläget för AktivBo, och i såväl AktivBos som aktieägares intresse, att kunna erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget, och/eller annat bolag i samma koncern, en möjlighet att ta del av koncernens värdeutveckling. I syfte att möjliggöra ovanstående, ska Dotterbolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ha rätt att teckna sig för teckningsoptionerna för att sedan erbjuda nuvarande anställda ledande befattningshavare och nyckelpersoner i AktivBo, och/eller annat bolag i koncernen (inklusive men inte begränsat till Dotterbolaget), att förvärva teckningsoptioner av Dotterbolaget.
 10. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptioner omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.

Kostnader
Incitamentsprogrammet kommer att medföra kostnader för AktivBo primärt i form av sociala avgifter.

Personaloptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte kan överlåtas.

Vid en positiv utveckling av marknadsvärdet på AktivBo kommer Incitamentsprogrammet att medföra kostnader primärt i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på antalet personaloptioner som kommer att intjänas och värdet av den förmån som deltagaren slutligen kommer att få, dvs. på värdet av personaloptionerna när de utnyttjas. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 2 850 000 kronor, vid antagande om tilldelning av 233 personaloptioner, utnyttjande av samtliga tilldelade personaloptioner, att de genomsnittliga sociala avgifterna uppgår till 31,42 procent, en utnyttjandekurs om 21 422 kronor (teckning med stöd av teckningsoption) och en antagen marknadsvärdering av Bolaget på 150 000 000 kronor när personaloptionerna utnyttjas. De ovanstående presenterade beräkningarna är enbart preliminära och syftar endast till att presentera ett exempel avseende de potentiella kostnader som Incitamentsprogrammet kan komma att innebära för AktivBo. De faktiska kostnaderna kan därför avvika från vad som har angetts ovan.

Utspädning
Incitamentsprogrammet innefattar en emission av högst 233 teckningsoptioner av serie 2022/2026. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Incitamentsprogrammet utnyttjas för teckning av nya aktier, kommer totalt 233 aktier att ges ut, motsvarande en utspädning på cirka 9,1 procent av aktierna i AktivBo.

Beredning
Förslaget till Incitamentsprogrammet och därmed förslaget till beslut om riktad emission av teckningsoptioner har beretts av styrelsen i AktivBo i samråd med externa rådgivare. Förslaget att bolagsstämman i Spiltan ska godkänna förslaget har enhälligt antagits av styrelsen i Spiltan.

Punkt 16 - Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023
Valberedningen föreslår följande principer och riktlinjer beträffande hur valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses.

Valberedningen, inför årsstämman 2023, ska bestå av fyra ledamöter. Tillsättande ska ske genom att styrelsens ordförande före utgången av tredje kvartalet, kontaktar de fyra största aktieägarna. Dessa ombeds att vardera utse en representant till valberedning. Ordförande i valberedningen utses av dem själva. Offentliggörande av valberedningens sammansättning ska ske senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inför årsstämman 2023 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode till revisor samt regler för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i Bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets hemsida, spiltan.se. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Särskilda majoritetsregler
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under punkterna 14 och 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster
Bolaget har 31 057 801 aktier och röster.
_____________________

Stockholm i april
Investment Aktiebolaget Spiltan
Styrelsen