Kommuniké: beslut på extra bolagsstämma i Investment AB Spiltan om frivilligt inlösenprogram till rekordkurs

Pressmeddelanden
Aktieägarna i Investment AB Spiltan har bifallit styrelsens förslag till frivilligt inlösenprogram. Inlösenkursen är 170 kronor per aktie, vilket innebär att aktieägarna kommer att kunna lösa in aktier för drygt 210 miljoner kronor.

Det frivilliga inlösenprogrammet omfattar maximalt 1 251 106 aktier, motsvarande 4 % av kapital och röster, i Investment AB Spiltan. Programmet godkändes på en extra bolagsstämma 31 augusti 2020.

– Inlösenprogrammet är ett sätt att återföra värde till våra aktieägare, säger Spiltans vd Per Håkan Börjesson. Programmet gör det möjligt för de som vill att till viss del minska sitt innehav, samtidigt som man kan behålla aktierna på sikt. Jag brukar påpeka att även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat. De aktieägare som väljer att behålla sina aktier får i gengäld en större andel av Spiltan.

Senaste inlösenprogrammet genomfördes hösten 2019 till en inlösenkurs på 125 kr. Omkring 10 % av aktieägarna valde då att acceptera erbjudandet. Ett tidigare inlösenprogram genomfördes 2017 till kursen 77 kr. Spiltans inlösenprogram har bidragit till minskat säljtryck från aktieägare som varit med länge och fått ta del av starka kursuppgångar.
 

Inlösenprogrammet och tidsplan

 • Spiltanaktien handlas en gång i månaden på Alternativa Listan på Pepins. Sista handelsperiod innan inlösenprogrammet verkställs är 9-14 september 2020. Minsta handelspost är 50 aktier.
   
 • Inlösenprogrammet är frivilligt och ingen handel med inlösenrätter planeras. Avstämningsdag för rätt att lösa in aktier är den 25 september 2020.
   
 • Inlösenkursen är fastställd till 170 kr per aktie.
   
 • Aktieägare äger rätt att lösa in 4 % av antalet innehavda aktier per avstämningsdagen. Avrundning sker nedåt till närmaste hela aktie.
   
 • Det finns möjlighet att ansöka om att lösa in fler aktier än vad man är berättigad till.
   
 • Anmälningsperioden för inlösen pågår mellan den 28 september 2020 till och med den 14 oktober 2020.
   
 • Utbetalning av inlösenlikvid sker efter att minskning av aktier och fondemission är registrerat på Bolagsverket och förväntas ske omkring den 23 oktober 2020.
   
 • För att genomföra inlösenprogrammet beslutade stämman om en minskning av aktiekapitalet med högst 1 468 060 kr genom inlösen av högst 1 251 106 aktier.
 • Stämman beslutade även att genomföra en fondemission utan utgivande av nya aktier, så att ett tillståndsförfarande inte behöver sökas hos Bolagsverket. Bolagets aktiekapital ökas därför med 1 468 060 kr från fritt eget kapital.

Dokument

Release