Kommuniké från årsstämman 2022 i Spiltan Invest

Pressmeddelanden Regulatoriskt

Årsstämman i Investment AB Spiltan (publ) genomfördes lördagen den 21 maj 2022 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Utövande av rösträtt kunde endast ske genom poströstning före stämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Även om stämman genomfördes via poströstning, har alla aktieägare haft möjlighet att i sedvanlig ordning ställa frågor om verksamheten utan att fysiskt närvara vid stämman. I en livestream har Per H Börjesson, vd och Göran Pallmar, vice vd och investment manager, svarat på de frågor som inkommit till Spiltan. Inspelningen finns tillgänglig på Spiltan.se och Youtube.

Val av styrelse och revisor
På stämman omvaldes Per H Börjesson, Per Bouveng, Lars Klingstedt, Jessica von Otter, Johan Sjöberg och Cecilia Stegö Chiló till ledamöter. Kasper Ljungkvist omvaldes till ordförande. Caroline af Ugglas valdes till ny styrelseledamot. Grant Thornton Sweden AB omvaldes som bolagets revisor med Carl Niring som ny huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Stämman fastställde valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 200 000 kr, där 300 000 kr ska tillfalla styrelsens ordförande och 150 000 kr till övriga ledamöter, med undantag för bolagets vd som är anställd av bolaget. Till revisorerna fastställdes att arvode ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet
De i årsredovisningen för 2021 intagna balans- och resultaträkningarna fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att lämna utdelning till aktieägarna med 1 kr per aktie med avstämningsdag den 24 maj 2022 och beräknad utbetalning den 30 maj 2022. Resterande medel ska balanseras i ny räkning.

Beslut om incitamentsprogram
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om en riktad emission av teckningsoptioner till de anställda i bolaget, Serie 2022/2025, med rätt till teckning av nya aktier i Investment AB Spiltan.

Stämman beslutade även om godkännande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i dotterbolaget AktivBo Group AB, genom en riktad emission av teckningsoptioner och efterföljande överlåtelse till deltagarna.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en representant utsedd av de fyra största aktieägarna i bolaget. Offentliggörande av valberedningens sammansättning ska ske senast sex månader före årsstämman. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.