Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Nyhetsflöde

Det #senaste om oss

Vi tror på transparens och delar gärna med oss av våra nyheter.

27 maj 2020

Kommuniké från Investment AB Spiltans årsstämma 2020

Årsstämma hölls tisdagen den 26 maj 2020 på Spiltans kontor i Stockholm. Investment AB Spiltan, som normalt har ambitionen att ordna Sveriges trevligaste stämma, strök i år alla kringaktiviteter för att bidra till minskad smittspridning av coronaviruset Covid-19.

På stämman omvaldes Per H Börjesson, Per Bouveng, Kasper Ljungkvist, Lars Klingstedt, Jessica von Otter, Johan Sjöberg och Cecilia Stegö Chiló till ledamöter. Stämman valde Kasper Ljungkvist till ny ordförande. Stämman höll även en tyst minut för bortgångne Ulf Geijer, styrelsens tidigare mångårige ordförande.

Stämman beslutade att utse BDO Mälardalen AB med Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor (omval).

Stämman fastställde valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 700 000 kr där 200 000 kr ska tillfalla styrelsens ordförande och 100 000 kr till övriga ledamöter med undantag för bolagets vd som är anställd av bolaget. Till revisorerna fastställdes att arvode ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

De i årsredovisningen för 2019 intagna balans- och resultaträkningarna fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna och att de till förfogande stående vinstmedlen om 1 160 334 897 kr förs över till balanserat resultat.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om utfärdande av syntetiska optioner till de anställda på Investment AB Spiltan och Spiltan Fonder AB.

Stämman beslutade även om ändringar i bolagsordningen om att minska antalet ledamöter och suppleanter till 4–8 ledamöter med högst 2 suppleanter, i enlighet med styrelsens förslag.

Även om stämman i år var starkt präglad av Coronavirusets framfart, har alla aktieägare haft möjlighet att i sedvanlig ordning ställa frågor om verksamheten utan att fysiskt närvara vid stämman. I en livesänd frågestund har Per H Börjesson, vd och Göran Pallmar, investment manager, svarat på de frågor som inkommit till Spiltan. Inspelningen finns tillgänglig på Spiltan.se och Youtube.


För mer information, kontakta: 

Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan, tel: 0708-797101 eller phb@spiltan.se

Fler år