KOMMUNIKÉ FRÅN INVESTMENT AB SPILTANS ÅRSSTÄMMA 2023

Pressmeddelanden Regulatoriskt

Årsstämman i Investment AB Spiltan (publ) genomfördes lördagen den 13 maj 2023 i Aula Medica i Solna. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.
 
Alla aktieägare fick, i sedvanlig ordning, möjlighet att ställa frågor om verksamheten. Under en frågestund på årsstämman svarade vd Per H Börjesson, vice vd Göran Pallmar och CFO Kent Söderström på frågor från aktieägarna på plats och de som deltog digitalt. Inspelningen från frågestunden finns tillgänglig på Youtube.
 
FASTSTÄLLANDE AV RÄKENSKAPER
De i årsredovisningen för 2023 intagna balans- och resultaträkningarna fastställdes.
 
UTDELNING
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att lämna utdelning till aktieägarna med 1 kr per aktie med avstämningsdag den 16 maj 2023 och beräknad utbetalning den 22 maj 2023. Resterande medel ska balanseras i ny räkning.
 
FASTSTÄLLANDE AV ANSVARSFRIHET
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 
FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISOR
Stämman fastställde valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 200 000 kr, där 300 000 kr ska tillfalla styrelsens ordförande och 150 000 kr till övriga ledamöter, med undantag för bolagets vd som är anställd av bolaget. Till revisorerna fastställdes att arvode ska utgå enligt godkänd löpande räkning.
 
VAL AV STYRELSE OCH REVISOR
På stämman omvaldes Per H Börjesson, Per Bouveng, Jessica von Otter, Johan Sjöberg och Caroline af Ugglas till ledamöter. Kasper Ljungkvist omvaldes till ordförande. Sara Arildsson och Wilhelm Börjesson valdes till nya styrelseledamöter. Grant Thornton Sweden AB omvaldes som bolagets revisor med Carl Niring som ny huvudansvarig revisor.
 
VALBEREDNING
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2024 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en representant utsedd av de fyra största aktieägarna i bolaget. Offentliggörande av valberedningens sammansättning ska ske senast sex månader före årsstämman. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.
 
BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om en riktad emission av teckningsoptioner till de anställda i bolaget, Serie 2023/2026, med rätt till teckning av nya aktier i Investment AB Spiltan.