Pressmeddelande: Investment AB Spiltan publicerar årsredovisning och ger utdelning på stamaktien

Pressmeddelanden Regulatoriskt
Stockholm 2016-05-03

Spiltan har nu lagt ut årsredovisningen för 2015 på www.spiltan.se och kallar också till årsstämma den 6 juni. ”VD har ordet” går igenom innehaven och den fantastiska utvecklingen under 2015 när kursen på Spiltanaktien steg med 111 %. 

Årsredovisningen innehåller också bland annat utdrag ur årets e-post skörd från aktieägare, VDs twitterinlägg samt verksamhetsberättelsen för 2015. Efter verksamhetsårets utgång har Spiltans största innehav Paradox Interactive offentliggjort planer på en börsnotering på First North Premier.

Spiltans styrelse föreslår också stämman att fatta beslut om en utdelning per stamaktie på 38 kronor. Spiltans preferensaktie kommer att ge en utdelning på 56 kronor plus 38 kronor och efter stämman kommer alla preferensaktier att konverteras till stamaktier. Då utdelningarna från portföljbolagen under 2016 redan överstigit förra årets beräknar Spiltan kunna ge en ännu högre utdelning nästa år.