SPILTAN INVESTS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2023

Pressmeddelanden Regulatoriskt
  • Avkastningen på substansvärdet för perioden uppgick till 10,8 % medan SIX RX avkastade 8,7 %.
  • Substansvärdet per aktie den 31 mars uppgick till 302 kronor att jämföra med 272 kronor vid årsskiftet.
  • Resultatet för perioden uppgick till 913 Mkr (-171), motsvarande 29,40 kronor (-5,50) per aktie.
  • Soliditeten per 31 mars uppgick till 99,7% (99,0).

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2023 finns i bifogad PDF.

Årsstämma 2023
Efter tre år av stämmor via poströstning blir det äntligen en fysisk stämma igen. Lördagen den 13 maj slår vi upp dörrarna till Sveriges kanske trevligaste årsstämma, som i år kommer att äga rum i Aula Medica i Solna. Dagen kommer bland annat att bjuda på seminarier, frågestund, lunch, fika och formell stämma. Samt givetvis någon överraskning. För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare dels vara anmälda till stämman, dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 5 maj. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste i god tid före 5 maj begära hos sin förvaltare att föras in i aktieboken för att kunna delta. Läs mer och anmäl dig på vår hemsida spiltan.se.