Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur vi tänker när vi värderar bolagen

SENASTE KURS

Aktuell portfölj och substansvärde

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Klicka på länkarna för detaljerad information.

Substansvärde per den 11 juni 201915 888 kr/aktie
Substansvärde per den 14 maj 201915 606 kr/aktie
15 403 kr/aktie
Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf.fil. Acrobat Reader kan du ladda ned kostnadsfritt här

VDS KOMMENTARER

Ökningen i substansvärde med 282 kr/aktie inför junihandeln beror främst på en högre värdering av Spiltan Fonder samt utdelning från Spiltan Fonder.

Ny uppdelning av innehaven
 
Som tidigare redovisar vi de största innehaven under rubriken "Substansvärde per den...". Däremot har vi gjort en förändring i dokumentet "Spiltans portfölj fördelat på branscher" där vi nu beskriver Spiltans olika typer av investeringar med de nya kategorierna dataspelsutvecklare, fastigheter, etablerade bolag och venturebolag.

Inom kategorin dataspelsutvecklare är det Paradox vi fokuserar på och vi tycker att både branschen och bolaget har mycket bra framtidsutsikter.

När det gäller fastigheter och etablerade bolag som utgör 29 % av portföljen har de historiskt givit höga stabila avkastningar med relativt låg risk.

Våra investeringar i tillväxtbolag har vi nu samlat under rubriken ventureinvesteringar. De har hög potential men också högre risk. Ett lysande exempel på en ventureinvestering är Spiltan Fonder som vi startade och under perioden 2002 till 2008 investerade 10 mkr i. Idag har Spiltan fått tillbaka 65 mkr i utdelningar från bolaget och det är värderat till ca 136 mkr i vårt substansvärde. Av våra investeringar i venturebolag kan det finnas liknande guldägg men vi kommer också att göra några sämre affärer.

VD:s kommentar angående Paradox-innehavet (skickad inför handeln i juni 2018)

Vi har kommunicerat hur Spiltan ser på Paradox i ”Vd har ordet” i årsredovisningen och på frågestunden från stämman - se länkar ovan. Sammanfattningsvis har vi följande inställning:

Huvudägarskap Paradox:
JA. Spiltan har tillsammans med VD Fredrik Wester varit med och utvecklat Paradox sedan år 2010 och bolaget har haft stora framgångar. Spiltan planerar att kvarstå som huvudägare tillsammans med Fredrik och har därför inga planer på att sälja hela innehavet. Spiltanaktien kommer därför även i fortsättningen att ha en stor exponering mot Paradox.

Sälja delar av aktierna i Paradox: 
JA. Ovanstående innebär dock att vi kan sälja mindre delar av vårt innehav. Efter att Paradox Q1 rapport släpptes den 18 maj blev vi till exempel kontaktade av en institution som ville öka exponeringen mot Paradox och då sålde vi aktier för ca 100 miljoner kronor. Men för att öka likviditeten måste Spiltan ha attraktiva placeringsalternativ. Spiltan har idag ca 400 miljoner kronor i kassa och likvida noterade bolag. Under första halvåret har vi investerat ca 80 miljoner kronor i nya onoterade bolag vilket ger en indikation på Spiltans framtida investeringstakt men vi har målet att gradvis öka denna investeringstakt.

Utdelning av Paradoxaktierna:
NEJ. Det är skattemässigt ogynnsamt då hela beloppet blir skattepliktigt hos Spiltans aktieägare. Dessutom skulle Spiltan då släppa huvudägaransvaret i Paradox. Det är inte heller aktuellt att betala ut Spiltans ordinarie utdelning i Paradoxaktier till aktieägarna för då skulle Paradox få många nya småaktieägare och dessutom ge ett säljtryck i Paradoxaktien då Spiltans aktieägare redan har stor exponering mot Paradox.

Sammanfattning:
Sedan 2012 har Spiltan varje år i årsredovisningen skrivit att ”Paradox fortsatta utveckling kommer att ha stor betydelse för Spiltans framtida utveckling”. Det gäller fortfarande.

Notera också att år 2012 hade övriga innehav i Spiltans portfölj ett värde på ca 200 miljoner kronor. Portföljen exklusive Paradox är idag ca 1 miljard kronor så Spiltan har en spännande portfölj av noterade och onoterade bolag.

handelsdatum 2019

Pepins/Alternativa Listan: 12 - 17 Juni, Ingen handel i juli månad, 14 - 19 Augusti, 11 - 16 September, 10 - 15 Oktober, 7 - 12 November och 5 - 10 December.

Vi skickar ut nytt substansvärde via mail någon dag innan handelsperiodens början. Om du inte får våra mail så anmäl dig till nyhetsbrevet genom att klicka på länken under flik "Nyheter/Spiltans Nyhetsflöde" eller skicka ett mail till Elin på elin@spiltan.se.

Notera att alla värderingar av onoterade innehav innehåller en stor osäkerhet och att du själv måste göra en bedömning av värdena för att få en korrekt uppfattning om substansen. Historiskt har Spiltans faktiska försäljningar av onoterade bolag inneburit att vi fått ut högre värden än vi tidigare redovisat. Det är därför troligt att man underskattar vikten av alla onoterade bolag i vår portfölj när nu Paradox får en daglig kurssättning.


Ny skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan

Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 trädde en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner är fullt ut skattepliktiga till 30 % (tidigare år var skattesatsen 25 %). Vid årsstämman i maj 2018 beslutades om en utdelning på 100 kr för räkenskapsåret 2017 (utbetalades 25 maj 2018).

Svenska aktiebolag
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag. 

Då Pepins Group har ansökt om att bli en s k MTF (Multi Trading Platform) kommer troligtvis Spiltans skattestatus att ändras under 2019. Aktien blir därigenom marknadsnoterad och det innebär att vinster i Svenska ABs blir skattepliktiga. I och med marknadsnoteringen får aktien ett nytt anskaffningsvärde lika med marknadsvärdet. Kravet är dock att man ägt aktien minst 1 år. En annan förändring som följer med en marknadsnotering är att aktien kan köpas via ISK (Investeringssparkonto).
Dvs, när näringsbetingade aktier upphör att vara det är den del av värdestegringen som har skett från köp till noteringen skattefri. Den skattepliktiga delen av kapitalvinsten, dvs värdestegringen från notering till försäljning är skattepliktig, beskattas som vanligt. Det gäller att komma ihåg detta när försäljningen ska bokföras och deklareras.
Läs mer ingående skrivelse på Skatteverket.se här.

För alla transaktioner gjorda under 2018 gäller tidigare regel: Dvs att Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie och att kapitalvinster vid försäljning av Spiltanaktien  inte är skattepliktiga för svenska aktiebolag.


Värderingsprinciper onoterade aktier

Det bokförda värdet på Spiltans onoterade aktier motsvaras av anskaffningsvärdet med undantag för eventuella nedskrivningar. Vid bedömning av ett eventuellt nedskrivningsbehov för onoterade innehav (innehav som ej anses handlas på en aktiv marknad) görs detta med avseende på god redovisningssed genom individuell prövning. Detta innebär att en nedskrivning är nödvändig först när marknadsvärdet för det enskilda innehavet bedöms understiga dess anskaffningsvärde (bokförda värde).

Fastställande av det uppskattade substansvärdet för de onoterade innehaven har skett till senaste externa emission, senast kända försäljning av aktier till extern part eller, om sådana transaktioner inte genomförts efter Spiltans placering, till bedömt marknadsvärde (enligt European Venture Capital Association - EVCAs - principer). Se även nedan utdrag ur "Guide till Spiltans redovisning".

Inför varje handelsdag på Pepins/Alternativa Listan gör styrelsen en individuell bedömning av alla onoterade innehav. Om en ändrad uppfattning av värdet inte innebär en förändring i det bokförda värdet kommer denna förändring endast att synas i Spiltans uppskattade substansvärde. Det innebär att värdeförändringar även i mycket långsiktiga innehav där Spiltan är huvudägare får effekt på det uppskattade substansvärdet. Då Spiltan anser att vi har ett ansvar både mot säljare och köpare av aktier i Spiltan är det styrelsens målsättning att Spiltans uppskattade substansvärde alltid skall ge en så korrekt bild som möjligt av Spiltans värde.

"Guide till Spiltans redovisning" Utdrag Årsredovisning 2017

Uppskattat substansvärde:
Då Spiltans officiella redovisning inte ger en fullständig bild av Spiltans substansutveckling ger Spiltans styrelse inför varje handelstillfälle ut ett uppskattat substansvärde där Spiltans aktieinnehav värderas till någon av följande principer:

Anskaffningsvärde:
Under de första 1-2 åren efter innehaven förvärvats behålls ofta anskaffningsvärdet även i det uppskattade substansvärdet.

Branschvärdering:
När ett portföljbolag utvecklas så positivt att det är uppenbart att anskaffningsvärdet inte ger en rättvis bild av det verkliga värdet görs en konservativ uppskattning av värdet baserat på hur man värderar liknande bolag i samma bransch. Till exempel värderas Spiltan Fonder till en procentsats av de förvaltade fonderna plus bolagets kassa i Spiltans uppskattade substansvärde.

Emissionsvärdering:
När det sker en transaktion i ett onoterat bolag där en försäljning eller nyemission sker kan detta nya värde användas i det uppskattade substansvärdet.

Senaste kända pris:
För bolag som har en regelbunden handel på Pepins.com/Alternativa Listan eller marknadsplatser med dagliga noteringar används den senast kända kursen i Spiltans uppskattade substansvärde.

Nedskrivet värde:  
Enligt EVCA (European Venture Capital Association) kan även nedskrivningar göras med 25, 50, 75 eller 100 % av värdet om man gör bedömningen att det redovisade värdet inte ger en korrekt bild. Då Spiltan numera investerar i lönsamma bolag behöver vi sällan använda denna princip.

Sammanfattning:
Målsättningen är att Spiltans uppskattade substansvärde löpande skall ge en bättre bedömning av utvecklingen än de redovisade värdena i bokföringen. Historiskt har de faktiska försäljningar som Spiltan gjort i nästan alla fall skett till priser som överstiger värdena i det uppskattade substansvärdet. I rutorna (se årsredovisningen) där vi beskriver Spiltans större innehav kommer vi i fortsättningen, förutom grunddata om bolagen, även redovisa vilken värderingsprincip styrelsen använt i det uppskattade substansvärdet. Speciellt när det gäller branschvärderingarna är det viktigt att man gör en egen bedömning av värdet för att bedöma det totala värdet och potentialen i Spiltans portfölj.