Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur vi tänker när vi värderar bolagen

SENASTE KURS

Aktuell portfölj och substansvärde

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Klicka på länkarna för detaljerad information.

•  Substansvärde per den 8 september 2020242,52 kr/aktie
Substansvärde per den 11 augusti 2020226,90 kr/aktie
Substansvärde per den 9 juni 2020203,78 kr/aktie
Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf.fil. Acrobat Reader kan du ladda ned kostnadsfritt här

KOMMENTARER 

Nytt substansvärde för Spiltanaktien inför handeln i september 2020 är beräknat till 242,52 kr. Vid senaste beräkningen den 11 augusti fastställdes substansvärdet till 226,90 kr/aktie. Kursen sattes då till 170 kr. 

Förändringen i substansvärdet beror till största delen på kursuppgången i Paradox Interactive, efter rekordlanseringen av strategispelet Crusader Kings III. Första försäljningsveckan tog spelet hela fyra platser för olika utgåvor på viktiga spelplattformen Steams topp 10-försäljningslista. Vidare slog spelet rekord över antalet användare som spelade samtidigt. Är du nyfiken på spelet kan du se trailern nedan.

handelsdatum 2020

Pepins/Alternativa Listan: 15-20 januari, 12-17 februari, 11-16 mars, 15-20 april, 13-18 maj, 10-15 juni, 12-17 augusti, 9-14 september, 7-12 oktober, 4-9 november, 2-7 december.

Vi skickar ut nytt substansvärde via mejl dagen innan handelsperiodens början. Om du inte får våra mejl så anmäl dig till nyhetsbrevet genom att klicka på länken under flik "Nyheter/Spiltans Nyhetsflöde" eller skicka ett mejl till Elin på elin@spiltan.se.

Notera att alla värderingar av onoterade innehav innehåller en stor osäkerhet och att du själv måste göra en bedömning av värdena för att få en korrekt uppfattning om substansen. Historiskt har Spiltans faktiska försäljningar av onoterade bolag inneburit att vi fått ut högre värden än vi tidigare redovisat. Det är därför troligt att man underskattar vikten av alla onoterade bolag i vår portfölj när nu Paradox får en daglig kurssättning.


skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan

Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 trädde en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner är fullt ut skattepliktiga till 30 %.

Svenska aktiebolag
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles, gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag. Samtidigt är aktierna i Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt onoterade, vilket betyder att kapitalvinster vid försäljning av Spiltanaktien inte är skattepliktiga för svenska aktiebolag och eventuella kapitalförluster är ej avdragsgilla.

Skattestatus ändras när aktien marknadsnoteras
Pepins Group, där Spiltanaktien handlas, har ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen att bli en så kallad MTF (Multilateral Trading Facility). Besked väntas under hösten 2020. När så sker och handel kan inledas innebär det att Spiltans skattestatus ändras i och med att aktien blir marknadsnoterad. Det innebär bland annat att aktierna kommer att kunna ägas via kapitalförsäkring och privatpersoner även kommer att kunna köpa sina aktier via ett ISK (investeringssparkonto). Det innebär också att vinster från aktier som ägs via svenska aktiebolag blir skattepliktiga.

I och med marknadsnoteringen får aktien ett nytt anskaffningsvärde, som är lika med marknadsvärdet. Kravet är dock att man ägt aktien i minst ett år. Det vill säga, när näringsbetingade aktier upphör att vara det är den del av värdestegringen som har skett från köp till noteringen skattefri. Den skattepliktiga delen av kapitalvinsten, det vill säga värdestegringen från notering till försäljning är skattepliktig, beskattas som vanligt. Det gäller att komma ihåg detta när försäljningen ska bokföras och deklareras.

Skatteverket hittar du mer ingående information om vad som gäller vid en notering.

För alla transaktioner gjorda under 2019 gäller tidigare regel: det vill säga att Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie och att kapitalvinster vid försäljning av Spiltanaktien inte är skattepliktiga för svenska aktiebolag.


Värderingsprinciper onoterade aktier

Det bokförda värdet på Spiltans onoterade aktier motsvaras av anskaffningsvärdet med undantag för eventuella nedskrivningar. Vid bedömning av ett eventuellt nedskrivningsbehov för onoterade innehav (innehav som ej anses handlas på en aktiv marknad) görs detta med avseende på god redovisningssed genom individuell prövning. Detta innebär att en nedskrivning är nödvändig först när marknadsvärdet för det enskilda innehavet bedöms understiga dess anskaffningsvärde (bokförda värde).

Fastställande av det uppskattade substansvärdet för de onoterade innehaven har skett till senaste externa emission, senast kända försäljning av aktier till extern part.

Inför varje handelsdag på Pepins/Alternativa Listan gör styrelsen en individuell bedömning av alla onoterade innehav. Om en ändrad uppfattning av värdet inte innebär en förändring i det bokförda värdet kommer denna förändring endast att synas i Spiltans uppskattade substansvärde. Det innebär att värdeförändringar även i mycket långsiktiga innehav där Spiltan är huvudägare får effekt på det uppskattade substansvärdet. Då Spiltan anser att vi har ett ansvar både mot säljare och köpare av aktier i Spiltan är det styrelsens målsättning att Spiltans uppskattade substansvärde alltid skall ge en så korrekt bild som möjligt av Spiltans värde.

Guide till Spiltans redovisning: Utdrag Årsredovisning 2019

Uppskattat substansvärde:
Då Spiltans officiella redovisning inte ger en fullständig bild av Spiltans substansutveckling ger Spiltans styrelse inför varje handelstillfälle ut ett uppskattat substansvärde där Spiltans aktieinnehav värderas till någon av följande principer:

Anskaffningsvärde:
Spiltan har beslutat att till största delen fortsätta redovisa anskaffningsvärden för de onoterade bolagen. Däremot kommer posten Värdereglering onoterade bolag att ändras löpande i det uppskattade substansvärdet för att redovisa styrelsens syn på värdeförändringar. Per den 31/12-2019 utgjorde den posten +150 miljoner kr.

Branschvärdering:
När ett portföljbolag utvecklas så positivt att det är uppenbart att anskaffningsvärdet inte ger en rättvis bild av det verkliga värdet görs en konservativ uppskattning av värdet baserat på hur man värderar liknande bolag i samma bransch. Till exempel värderas Spiltan Fonder till en procentsats av de förvaltade fonderna plus bolagets kassa i Spiltans uppskattade substansvärde.

Emissionsvärdering:
När det sker en transaktion i ett onoterat bolag där en försäljning eller nyemission sker kan detta nya värde användas i det uppskattade substansvärdet.

Senaste kända pris:
För bolag som har en regelbunden handel på Pepins.com/Alternativa Listan eller marknadsplatser med dagliga noteringar används den senast kända kursen i Spiltans uppskattade substansvärde.

Nedskrivet värde:
Enligt IPEV (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) kan även nedskrivningar göras med 25, 50, 75 eller 100 % av värdet om man gör bedömningen att den redovisade värdet inte ger en korrekt bild.

Sammanfattning:
Målsättningen är att Spiltans uppskattade substansvärde löpande skall ge en bättre bedömning av utvecklingen än de redovisade värdena i bokföringen. Historiskt har de faktiska försäljningar som Spiltan gjort i nästan alla fall skett till priser som överstiger värdena i det uppskattade substansvärdet.