Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur tänker vi när vi värderar bolagen

SENASTE KURS

Aktuell portfölj och substansvärde

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Klicka på länkarna för detaljerad information.

•  Substansvärde per den 13 mars 2018
13 471  kr/aktie
•  Substansvärde per den 6 februari 2018
11 441 kr/aktie
•  Substansvärde per den 9 januari 2018
11 097 kr/aktie
Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf.fil. Acrobat Reader kan du ladda ned kostnadsfritt här

VDS KOMMENTARER INFÖR HANDELN DEN 14 - 19 mars

Paradox (+ 1 918 kr/aktie)

Precis efter förra handelsperioden släpptes rapporten för 2017 (läs mer på Paradox Interactives hemsida) och att VD Fredrik Wester blir ny arbetande ordförande. Ny VD blir styrelseledamoten Ebba Ljungerud och Spiltans Investment manager Håkan Sjunnesson blir vice ordförande.

Den goda utvecklingen på börsen har fortsatt och sedan förra handelstillfället har kursen gått upp till 130 kr (+23,60 kr). På torsdag den 15 mars lanseras det nya spelet Surviving Mars med perfekt timing då Elon Musk i veckan talat om att vi måste flytta till mars för att överleva när tredje världskriget bryter ut … (precis vad spelet handlar om). Spelet ligger redan före lanseringen tvåa på Steampowereds bäst säljarlista tack vare speciella erbjudanden till ”preorders”. Samtidigt ligger uppgraderingar av de tidigare utgivna spelen Hearts of Iron på 10nde plats och Stellaris på 11te plats.

Spiltan Fonder (+ 49 kr/aktie)

Ökade inflöden ger högre värde på fondbolaget och efter utnämningen till Årets Fondbolag 2017 av Privata Affärer har bolaget fått ytterligare mediautrymme. Förvaltad volym är nu 42 miljarder och vinsten för 2017 mer än fördubblades. Styrelsens förslag till utdelning är 19,7 mkr varav Spiltan erhåller 16,5 mkr (redovisas i vår kassa).

Noterade bolag och Alternativabolag (+ 63 kr/aktie)

Buden på Rasta Group och Senseair har ökat den uppskattade substansen med drygt 7 miljoner kronor. Samtidigt har kursen ökat på Garpco, SBB (som kom med en riktigt bra rapport) och Berkshire Hathaway.

Nytt bolag – Boulebar

Spiltan har även investerat 20 miljoner kronor för ett ägande på 25 % i Boulebar. Bolaget omsätter ca 175 miljoner kronor och har 8 boulerestauranger på fem orter. Vår nya investment manager Göran Pallmar kommer att bli ordförande i bolaget och vi ser fram emot en spännande tillväxtresa.

Boka platser på https://www.boulebar.se. Passar både för att gå ut med kompisar eller som personalaktivet för ett företag.

Nästa månadshandel 

inleds på Pepins/Alternativa Listan onsdagen den 11 april 2018 och pågår till och med måndag den 16 april. Priset fastställs torsdagen den 17 april kl 17.00. 

Vi skickar ut nytt substansvärde via mail någon dag innan handelsperiodens början. Om du inte får våra mail så anmäl dig till nyhetsbrevet genom att klicka på länken under flik "Nyheter/Spiltans Nyhetsflöde" eller skicka ett mail till Elin på elin@spiltan.se.

Notera att alla värderingar av onoterade innehav innehåller en stor osäkerhet och att du själv måste göra en bedömning av värdena för att få en korrekt uppfattning om substansen. Historiskt har Spiltans faktiska försäljningar av onoterade bolag inneburit att vi fått ut högre värden än vi tidigare redovisat. Det är därför troligt att man underskattar vikten av alla onoterade bolag i vår portfölj när nu Paradox får en daglig kurssättning.


Ny skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan

Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 träder en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner 2016 är fullt ut skattepliktiga till 30 % (tidigare år var skattesatsen 25 %). Utdelningen för 2015 var 94 kronor per preferensaktie (som automatiskt konverterades till en stamaktie i juli 2016) och 38 kronor per stamaktie. Utdelningen för 2016 var 50 kr per stamaktie (utbetalades i maj 2017).

Svenska aktiebolag
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag. Eftersom Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie är dock kapitalvinster vid försäljning av Investment AB Spiltanaktien inte skattepliktiga för svenska aktiebolag.

Värderingsprinciper onoterade aktier

Det bokförda värdet på Spiltans onoterade aktier motsvaras av anskaffningsvärdet med undantag för eventuella nedskrivningar. Vid bedömning av ett eventuellt nedskrivningsbehov för onoterade innehav (innehav som ej anses handlas på en aktiv marknad) görs detta med avseende på god redovisningssed genom individuell prövning. Detta innebär att en nedskrivning är nödvändig först när marknadsvärdet för det enskilda innehavet bedöms understiga dess anskaffningsvärde (bokförda värde).

Fastställande av det uppskattade substansvärdet för de onoterade innehaven har skett till senaste externa emission, senast kända försäljning av aktier till extern part eller, om sådana transaktioner inte genomförts efter Spiltans placering, till bedömt marknadsvärde (enligt European Venture Capital Association - EVCAs - principer). Se även nedan utdrag ur "Guide till Spiltans redovisning".

Inför varje handelsdag på Pepins/Alternativa Listan gör styrelsen en individuell bedömning av alla onoterade innehav. Om en ändrad uppfattning av värdet inte innebär en förändring i det bokförda värdet kommer denna förändring endast att synas i Spiltans uppskattade substansvärde. Det innebär att värdeförändringar även i mycket långsiktiga innehav där Spiltan är huvudägare får effekt på det uppskattade substansvärdet. Då Spiltan anser att vi har ett ansvar både mot säljare och köpare av aktier i Spiltan är det styrelsens målsättning att Spiltans uppskattade substansvärde alltid skall ge en så korrekt bild som möjligt av Spiltans värde.

"Guide till Spiltans redovisning" Utdrag Årsredovisning 2016

Uppskattat substansvärde:
Då Spiltans officiella redovisning inte ger en fullständig bild av Spiltans substansutveckling ger Spiltans styrelse inför varje handelstillfälle ut ett uppskattat substansvärde där Spiltans aktieinnehav värderas till någon av följande principer:

Anskaffningsvärde:
Under de första 1-2 åren efter innehaven förvärvats behålls ofta anskaffningsvärdet även i det uppskattade substansvärdet.

Branschvärdering:
När ett portföljbolag utvecklas så positivt att det är uppenbart att anskaffningsvärdet inte ger en rättvis bild av det verkliga värdet görs en konservativ uppskattning av värdet baserat på hur man värderar liknande bolag i samma bransch. Till exempel värderas Spiltan Fonder till en procentsats av de förvaltade fonderna plus bolagets kassa i Spiltans uppskattade substansvärde.

Emissionsvärdering:
När det sker en transaktion i ett onoterat bolag där en försäljning eller nyemission sker kan detta nya värde användas i det uppskattade substansvärdet.

Senaste kända pris:
För bolag som har en regelbunden handel på Pepins.com/Alternativa Listan eller marknadsplatser med dagliga noteringar används den senast kända kursen i Spiltans uppskattade substansvärde.

Nedskrivet värde:  
Enligt EVCA (European Venture Capital Association) kan även nedskrivningar göras med 25, 50, 75 eller 100 % av värdet om man gör bedömningen att det redovisade värdet inte ger en korrekt bild. Då Spiltan numera investerar i lönsamma bolag behöver vi sällan använda denna princip.

Sammanfattning:
Målsättningen är att Spiltans uppskattade substansvärde löpande skall ge en bättre bedömning av utvecklingen än de redovisade värdena i bokföringen. Historiskt har de faktiska försäljningar som Spiltan gjort i nästan alla fall skett till priser som överstiger värdena i det uppskattade substansvärdet. I rutorna där vi beskriver Spiltans större innehav kommer vi i fortsättningen, förutom grunddata om bolagen, även redovisa vilken värderingsprincip styrelsen använt i det uppskattade substansvärdet. Speciellt när det gäller branschvärderingarna är det viktigt att man gör en egen bedömning av värdet för att bedöma det totala värdet och potentialen i Spiltans portfölj.