Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur vi tänker när vi värderar bolagen

SENASTE KURS

Aktuell portfölj och substansvärde

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Observera Klicka på länkarna för detaljerad information.

•  Substansvärde per den 3 december 2019
157,85 kr/aktie (efter split)
Substansvärde per den 5 november 2019
154,29 kr/aktie (efter split)
Substansvärde per den 8 oktober 2019
15 637 kr/aktie
Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf.fil. Acrobat Reader kan du ladda ned kostnadsfritt här

VD:S KOMMENTARER

Förändringen i substansvärdet mellan november och december beror bland annat på kursuppgången i Paradox Interactive. Vi har även ökat kassan genom att sälja av noterade aktier för att kunna genomföra nya affärer och inlösenprogrammet.


Ovan kan du se filmen från Spiltans extra bolagsstämma den 27 oktober. Där beslutade aktieägarna om att genomföra en split på 100:1 i kombination med ett frivilligt inlösenprogram. Varje aktie delas därmed upp i 100. Varje aktieägare har rätt att lösa in 3 % av sina aktier. Självklart kan det uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat (även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan). Det är även möjligt att ansöka om att få lösa in fler aktier. Slutligt antal som man får lösa in fastställs efter anmälningsperiodens slut. 

Är man en långsiktig ägare tror dock styrelsen (som endast i begränsad omfattning kommer att lösa in sina aktier) att det kan vara en bra affär att få en större andel av Spiltan. Det blir nämligen effekten av att inte lösa in några aktier. 

Inlösenkursen fastställdes till 125 kr per aktie och avstämningsdag är 27 november. Anmälningsperioden pågår från och med 29 november till och med 12 december 2019. Pengarna för inlösta aktier beräknas betalas ut omkring 23 december.

Här kan du läsa mer, lyssna och se på filmade intervjuer med Spiltans VD Per Håkan Börjesson om det strategiska beslutet.


handelsdatum 2020

Pepins/Alternativa Listan: 15-20 januari, 12-17 februari, 11-16 mars, 15-20 april, 13-18 maj, 10-15 juni, 12-17 augusti, 9-14 september, 7-12 oktober, 4-9 november, 2-7 december.

Vi skickar ut nytt substansvärde via mail någon dag innan handelsperiodens början. Om du inte får våra mail så anmäl dig till nyhetsbrevet genom att klicka på länken under flik "Nyheter/Spiltans Nyhetsflöde" eller skicka ett mail till Elin på elin@spiltan.se.

Notera att alla värderingar av onoterade innehav innehåller en stor osäkerhet och att du själv måste göra en bedömning av värdena för att få en korrekt uppfattning om substansen. Historiskt har Spiltans faktiska försäljningar av onoterade bolag inneburit att vi fått ut högre värden än vi tidigare redovisat. Det är därför troligt att man underskattar vikten av alla onoterade bolag i vår portfölj när nu Paradox får en daglig kurssättning.


skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan

Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 trädde en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner är fullt ut skattepliktiga till 30 %. Vid årsstämman i maj 2019 beslutades om en utdelning på 100 kr för räkenskapsåret 2018.

Svenska aktiebolag
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag. 

Då Pepins Group har ansökt om att bli en så kallad MTF (Multi Trading Platform) kommer troligtvis Spiltans skattestatus att ändras under 2020. Aktien blir därigenom marknadsnoterad. Det innebär bland annat att vinster från aktier som ägs via svenska aktiebolag blir skattepliktiga. Aktierna kommer att kunna ägas via kapitalförsäkring och privatpersoner kommer även kunna köpa sina aktier via ett ISK (investeringssparkonto). 

I och med marknadsnoteringen får aktien ett nytt anskaffningsvärde lika med marknadsvärdet. Kravet är dock att man ägt aktien i minst 1 år. Det vill säga, när näringsbetingade aktier upphör att vara det är den del av värdestegringen som har skett från köp till noteringen skattefri. Den skattepliktiga delen av kapitalvinsten, det vill säga värdestegringen från notering till försäljning är skattepliktig, beskattas som vanligt. Det gäller att komma ihåg detta när försäljningen ska bokföras och deklareras.
Läs mer ingående skrivelse på Skatteverket.se här.

För alla transaktioner gjorda under 2019 gäller tidigare regel: det vill säga att Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie och att kapitalvinster vid försäljning av Spiltanaktien inte är skattepliktiga för svenska aktiebolag.


Värderingsprinciper onoterade aktier

Det bokförda värdet på Spiltans onoterade aktier motsvaras av anskaffningsvärdet med undantag för eventuella nedskrivningar. Vid bedömning av ett eventuellt nedskrivningsbehov för onoterade innehav (innehav som ej anses handlas på en aktiv marknad) görs detta med avseende på god redovisningssed genom individuell prövning. Detta innebär att en nedskrivning är nödvändig först när marknadsvärdet för det enskilda innehavet bedöms understiga dess anskaffningsvärde (bokförda värde).

Fastställande av det uppskattade substansvärdet för de onoterade innehaven har skett till senaste externa emission, senast kända försäljning av aktier till extern part.

Inför varje handelsdag på Pepins/Alternativa Listan gör styrelsen en individuell bedömning av alla onoterade innehav. Om en ändrad uppfattning av värdet inte innebär en förändring i det bokförda värdet kommer denna förändring endast att synas i Spiltans uppskattade substansvärde. Det innebär att värdeförändringar även i mycket långsiktiga innehav där Spiltan är huvudägare får effekt på det uppskattade substansvärdet. Då Spiltan anser att vi har ett ansvar både mot säljare och köpare av aktier i Spiltan är det styrelsens målsättning att Spiltans uppskattade substansvärde alltid skall ge en så korrekt bild som möjligt av Spiltans värde.

"Guide till Spiltans redovisning" Utdrag Årsredovisning 2018

Uppskattat substansvärde:
Då Spiltans officiella redovisning inte ger en fullständig bild av Spiltans substansutveckling ger Spiltans styrelse inför varje handelstillfälle ut ett uppskattat substansvärde där Spiltans aktieinnehav värderas till någon av följande principer:

Anskaffningsvärde:
Under de första 1-2 åren efter innehaven förvärvats behålls ofta anskaffningsvärdet även i det uppskattade substansvärdet.

Branschvärdering:
När ett portföljbolag utvecklas så positivt att det är uppenbart att anskaffningsvärdet inte ger en rättvis bild av det verkliga värdet görs en konservativ uppskattning av värdet baserat på hur man värderar liknande bolag i samma bransch. Till exempel värderas Spiltan Fonder till en procentsats av de förvaltade fonderna plus bolagets kassa i Spiltans uppskattade substansvärde.

Emissionsvärdering:
När det sker en transaktion i ett onoterat bolag där en försäljning eller nyemission sker kan detta nya värde användas i det uppskattade substansvärdet.

Senaste kända pris:
För bolag som har en regelbunden handel på Pepins.com/Alternativa Listan eller marknadsplatser med dagliga noteringar används den senast kända kursen i Spiltans uppskattade substansvärde.

Sammanfattning:
Målsättningen är att Spiltans uppskattade substansvärde löpande skall ge en bättre bedömning av utvecklingen än de redovisade värdena i bokföringen. Historiskt har de faktiska försäljningar som Spiltan gjort i nästan alla fall skett till priser som överstiger värdena i det uppskattade substansvärdet. I rutorna (se årsredovisningen) där vi beskriver Spiltans större innehav kommer vi i fortsättningen, förutom grunddata om bolagen, även redovisa vilken värderingsprincip styrelsen använt i det uppskattade substansvärdet. Speciellt när det gäller branschvärderingarna är det viktigt att man gör en egen bedömning av värdet för att bedöma det totala värdet och potentialen i Spiltans portfölj.