Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans valberedning

#Valberedningen håller ett vakande öga över #Spiltan

Spiltans valberedning

Investment AB Spiltans valberedning har den 12 oktober 2020 konstituerat sig för verksamhetsåret fram till och med nästa års årsstämma. Sammansättningen av valberedningen är densamma som föregående år.

I Spiltans valberedningen ingår:

Ta gärna kontakt om du har några frågor eller synpunkter.

Valberedningens instruktioner

Valberedningen ska bestå av 4 ledamöter och att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att, före det tredje kvartalets utgång, kontakta de fyra största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter som ska utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.