SPILTAN INVEST PUBLICERAR PROSPEKT I SAMBAND MED LISTBYTET TILL NGM MAIN REGULATED EQUITY

Regulatoriskt

Investment AB Spiltan (”Spiltan Invest”/”Bolaget”) meddelade den 14 maj 2024 att NGM:s bolagskommitté hade godkänt Bolagets ansökan om upptagande av dess aktier till handel på NGM Main Regulated Equity. Finansinspektionen har i dag (den 15 maj 2024) godkänt det prospekt som Bolaget har upprättat i samband med listbytet. Prospektet, som är upprättat på svenska, finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

För fullständig information avseende listbytet hänvisas till det prospekt som Bolaget har upprättat och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (se det HÄR) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.

Första dag för handel på NGM Main Regulated Equity är måndag den 20 maj. Sista dag för handel på NGM PepMarket var därmed tisdag 14 maj.

Spiltan Invest kommer inte att ta in kapital i samband med noteringen. Bolagets aktier kommer att fortsätta handlas under kortnamn (ticker) SPLTN och oförändrad ISIN-kod SE0013382546. Aktieägare kommer inte att behöva vidta någon åtgärd med anledning av listbytet.

Rådgivare
CMS Wistrand Advokatbyrå har varit Bolagets legala rådgivare i samband med noteringen. BDO Mälardalen AB har svarat för börsrevisionen.